Taloushallinnon säädökset | Onlinejulkaisu

Viimeisin päivitys 24.3.2020, seuraava päivitys syksyllä 2020.

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

  • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
  • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
  • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Onlinejulkaisu päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Viimeisin päivitys 24.3.2020, seuraava päivitys syksyllä 2020.

Suomen Tilintarkastajat ry:n julkaisema Taloushallinnon säädökset sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Julkaisun ns. perusosuus sisältää yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopaperilainsäädäntöön sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. 

Päivityksessä on huomioitu mm. lukuisat verolakeihin tulleet muutokset. Mukaan on lisäksi otettu kirjanpitolautakunnan uusimmat yleisohjeet ja lausunnot.

Lisämateriaalit-osuus sisältää lisäksi tärkeimmät säädökset ruotsin kielellä, ajantasaista rahoitus-, luotto- ja vakuutuslaitoksia koskevaa erityislainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä listayhtiötä koskevaa ohjeistusta.

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-267-8
YKL 69.2

Hyödyllistä tietoa lukijalle

ST-Akatemian asiakaspalvelu

Tekijänoikeudet

Esipuhe

 

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122

Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624

Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625

Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600

Osuuskuntalaki 14.6.2013/421

Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389

Yhdistyslaki 26.5.1989/503

Säätiölaki 24.4.2015/487

Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488

Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774

Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778

Toiminimilaki 2.2.1979/128

Prokuralaki 2.2.1979/130

Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129

Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208

Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506

Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444

Kilpailulaki 12.8.2011/948

 

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336

Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753

Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784

Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a

Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1.9.2011/1012

Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1.9.2011/1011

Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

 

3 Tilintarkastus

Johdanto

Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 

4 Arvopaperit

Johdanto

Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746

Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2020.

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 

5 Verotus

Johdanto

Tuloverolaki 30.12.1992/1535

Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360

Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825

Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501

Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142

Laki vuoden 2020 tuloveroasteikosta 30.12.2019/1556

Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931

Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118

Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124

Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771

Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768

Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846

 

LISÄMATERIAALIT

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita

Eläkesäätiöitä, sijoitusrahastoja, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28.12.2001/1501

Säästöpankkilaki 28.12.2001/1502

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 14.6.2013/423

Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747

Vakuutusyhtiölaki 18.7.2008/521

Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta 18.7.2008/522

Vakuutusyhdistyslaki 31.12.1987/1250

Sijoitusrahastolaki 22.2.2019/213

 

I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

II OSA OIKEUS TOIMIA RAHASTOYHTIÖNÄ

III OSA RAHASTOYHTIÖN TOIMINTA

IV OSA SIJOITUSRAHASTON HOITOON LIITTYVÄT ERITYISET SÄÄNNÖKSET

V OSA SIJOITUSRAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN, SYÖTTÖRAHASTORAKENNE, TIEDONANTOVEVOLLISUUS JA MARKKINOINTI

VI OSA SIJOITUSRAHASTON SULAUTUMINEN, JAKAUTUMINEN, LAKKAUTTAMINEN JA TOIMINNAN LUOVUTTAMINEN

VII OSA SÄILYTYSYHTEISÖ

VIII OSA RAJAT YLITTÄVÄ TOIMINTA

IX OSA ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

Sijoitusrahastolaki 29.1.1999/48 KUMOTTU

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30.12.2002/1336

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 9.2.2007/150

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta 20.3.2014/231

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen 31.12.2004/1327

Arvopapereita koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 14.12.2012/748 (kumottu)

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 28.12.2017/1070

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 14.12.2012/749 (KUMOTTU)

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 16.6.2017/348

Laki arvopaperitileistä 14.12.2012/750

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä 9.6.2016/438 (kumottu)

Valtiovarainministeriön asetusrahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta 28.2.2019/257

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä 20.12.2012/1019

Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta 20.12.2012/1021

Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta 20.12.2012/1022

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle 20.12.2012/1027

Arvopaperipörssin ohjeita ja muuta soveltamisohjeistusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä ja asetuksia

Tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU

Tilintarkastusdirektiivi 2006/43/EY

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskeva EU-asetus 2014/537/EU

Ruotsinkielistä lainsäädäntöä

Bokföringslag 30.12.1997/1336

Bokföringsförordning 30.12.1997/1339

Aktiebolagslag 21.7.2006/624

Lag om införande av aktiebolagslagen 21.7.2006/625

Revisionslag 18.9.2015/1141

Statsrådets förordning om revision 26.11.2015/1377

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@suomentilintarkastajat.fi

  • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa