Taloushallinnon säädökset 2020

Ilmestynyt 4/2020

85,00  (+ alv 10 %)

Toimitusaika 3–5 arkipäivää (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Kirjasta löytyvät yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopapereihin sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Jokaisen luvun johdannossa on tarkemmin avattu luvun aihepiiriä koskevia, vuoden 2019 aikana tulleita ja lähiaikoina odotettavissa olevia muutoksia.

Vuoden 2020 painoksessa seurataan säädösmuutoksia 31.1.2020 saakka.

Lisätiedot

Noin 1 000 sivua
ISBN 978-952-218-362-0
YKL 69.2

Alustava sisällysluettelo

(Sulkeisiin merkitty viimeisin kirjassa huomioitu muutossäädös – EI VIELÄ PÄIVITETTY)

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 (314/2018)
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (1231/2018)
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625 (1601/2009)
Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 (1330/2018)
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600 (548/2010)
Osuuskuntalaki 14.6.2013/421 (357/2017)
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389 (626/2016)
Yhdistyslaki 26.5.1989/503 (462/2017)
Säätiölaki 24.4.2015/487 (627/2016)
Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 (1295/2018)
Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 (264/1999)
Toiminimilaki 2.2.1979/128 (720/2016)
Prokuralaki 2.2.1979/130 (433/2013)
Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129 (1333/2018)
Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208 (439/2017)
Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 (616/2015)
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299 (1154/2015)
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444 (413/2018)
Kilpailulaki 12.8.2011/948 (251/2018)

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 (663/2018)
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339 (1752/2015)
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784 (1314/2004)
Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos, Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a (1211/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1012/2011 (1251/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1011/2011
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet
Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 13.12.2005
Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006
Laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
Toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006
Ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006
Tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006
Rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
Suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008
Kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011
Henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä 11.06.2013
Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
Konsernitilinpäätöksen laatiminen 28.3.2017
Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä 5.6.2017
Arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017
Kirjanpitolautakunnan uudet lausuntoja
Pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnista konsernitilinpäätöksessä, kun tytäryrityksestä tulee osakkuusyritys 17.01.2017
Mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön mahdollisuudesta valita mikroyrityksen taikka pienyrityksen tilinpäätössäännöstö 28.02.2017
Ajanvarausjärjestelmän merkintöjen suhteesta kirjanpitoaineistoon 28.02.2017
Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 11.4.2017/1968
Sidotun rahaston esittämisestä säätiön tilinpäätöksessä 9.5.2017/1969
Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa annettavista todennäköistä tulevaa kehitystä koskevista tiedoista 23.5.2017/1970
Liiketoiminnan tuottojen ja kulujen esittämisestä sekä avustusten siirtämisen merkitsemisestä säätiöiden ja yhdistysten tilinpäätöksiin 20.6.2017/1971
KPL 3a luvun soveltamisesta PIE-yhteisön ei-taloudellisessa raportoinnissa 7.9.2017/1972
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin liittyvien isännöintipalkkioiden erittelemisestä 7.9.2017/1973
Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 19.9.2017/1974
Lausunto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista 28.11.2017/1975
Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1976
Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuuden kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1977
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä 16.1.2018/1978
Omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä 14.2.2018/1979
Liikevaihto-kriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä 31.1.2018/1980
Poistoajan pituuden määrittelystä määräaikaiseen vuokrasopimukseen nähden 28.3.2018/1981
Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta 11.4.2018/1982
Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2018/1983
Fuusiovoiton merkitsemisestä tuloslaskelmaan 9.5.2018/1984
Valmistusasteen mukaisen tuloutusmenettelyn käyttämisestä perustajaurakoinnissa.23.5.2018/1985
Määräaikaisen vuokrasopimuksen alkukauden vapaavuosien kirjanpitokäsittelystä 23.5.2018/1986
Osakkeiden ostosopimuksen suhteesta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen 27.6.2018/1987
Lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta 27.6.2018/1988
Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 28.11.2018/1989
Ravintolatoiminnan alihankintapalvelujen kirjanpitokäsittelystä 28.11.2018/1990

3 Tilintarkastus

Johdanto
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 (1131/2018)
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377 (653/2016)
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

4 Arvopaperit

Johdanto
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 (1228/2018)
Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 (1229/2018)
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020 (1441/2016)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

5 Verotus

Johdanto
Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (1239/2018)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (1237/2018)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825 (1540/1992)
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (136/2019)
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142 (812/2013)
Vuoden 2019 tuloveroasteikkolaki 14.12.2018/1115
Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 (1343/2018)
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 (899/2018)
Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (914/2018)
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771 (57/2018)
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 (1344/2018)
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 (898/2018)
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846 (1096/2004)

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@suomentilintarkastajat.fi

  • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa